Beboere tabte sag om kollegiegrunden

kollegiegrund mar 202129. april blev der afsagt dom ved Østre Landsret i sagen om kollegiebyggeriet i Helsinkigade. de 64 lokale beboere, som havde anlagt sagen imod Københavns Kommune, fik ikke medhold. Men de vandt en lille sejr.

Sagsøgerne mener at Københavns Kommune har vedtaget ulovlige ændringer af lokalplanen i forbindelse med godkendelse af et kollegie på grunden mellem The Silo og Kronløbshuset. Byggeriet er blevet større og har flere kollegieboliger, end det fremgik af lokalplanen. 

Sagen blev anlagt sidste år, nogenlunde samtidig med at bygherren, NREP, startede byggeriet. Dommen fra Østre Landsret giver sagsøgerne medhold i, at en lille del af byggetilladelsen er ulovlig og ugyldig.  De planlagte altaner over mod The Silo er ulovlige, og byggetilladelsen er på dette punkt ugyldig.  Men Københavns Kommune er blevet frifundet for de væsentligste forhold, bl.a. vedrørende "usaglige hensyn" bag lokalplantillægget. Derfor kan byggeriet fortsætte.

"Det er selvfølgelig irriterende at have brugt så meget tid og kræfter - men vi var jo godt klare over at det er svært at vinde over kommunen," siger Charlotte Danielsen, som har været talsperson for sagsøgerne. Hun håber dog, at sagen har  dannet en form for præcedens.
"Og jeg ved positivt at der er et nyt tilfælde, hvor kommunen ikke har fået lov til at ændre lokalplanen - så det føles ikke helt spildt. Personligt synes jeg at det er noget galt når vi kan fremføre så mange overtrædelse af loven, og vi alligvel ikke får medhold. I min optik er der i høj grad tale om økonomiske interesser - dette er min mening, og ikke noget vi klart kan bevise," siger Charlotte Danielsen.

Seriøs behandling
Advokat for sagsøgerne, Birgitte Nygaard Christensen fra INTERLEX Advokater, mener at landsretten "overordnet" har  "behandlet sagen grundigt, og at "alle vores synspunkter er blevet hørt og behandlet seriøst". Hun betvivler at dommen vil være anderledes ved en evt. anke til Højesteret:

"Landsretten finder det ikke dokumenteret, at der var usaglige hensyn bag lokalplantillægget. I forhold til muligheden for at få denne vurdering tilsidesat ved en anke, bemærker jeg, at det vil være forbundet med betydelig tvivl, om vi på baggrund af den foreliggende dokumentation kan opnå et andet resultat ved Højesteret. Det vil efter min vurdering kræve yderligere beviser, og det er i sagens natur svært at skaffe, når de implicerede parter, der kunne bidrage med yderligere oplysninger til støtte for usaglige hensyn, har modsatrettede interesser."

Manglende partshøring om byggetilladelsen
Sagsøgerne mener, at der burde have været foretaget partshøring af naboer m.fl. forud for meddelelse af byggetilladelsen til kollegiebyggeriet. Og Landsretten medgiver at det skulle have været sket. Men efter en konkret vurdering finder landsretten ikke, at den manglende partshøring kan føre til byggetilladelsens ugyldighed.

Forholdet har dog fået stor betydning alligevel, for Landsretten har afgjort, at sagsøgerne ikke skal betale sagsomkostninger til kommunen. il trods for at kommunen har fået overvejende medhold).

For høj bebyggelsesprocent
Et andet af sagsøgernes klagepunkter handler om bebyggelsesprocenten, som de mener er for høj i forhold til lokalplanen. Men Landsretten finder, at det er mest korrekt at lægge det samlede lokalplanområdes arealer til grund ved beregningen af bebyggelsesprocenten. 

"En beregning, som er foretaget af By & Havn, som retten har taget til efterretning," bemærker advokat Birgitte Nygaard Christensen.

"Vi har ikke konkrete opmålinger, der dokumenterer, at By & Havns beregning er forkert, og dette ville være nødvendigt, hvis vi skulle opnå et bedre resultat ved en anke. Landsretten finder heller ikke, at kommuneplanens krav til boligstørrelserne er tilsidesat."

Flere forhold vil kræve syn og skøn
Landsretten har valgt ikke at anfægte forhold omkring byggeriet hvad angår det skrå højdegrænseplan, dagslyskrav, handicapvenlighed, altanernes højde over jorden samt brandforhold og helhedsvurdering. For at opnå et andet resultat ved en anke, ville det kræve en sagkyndig vurdering fra f.eks. en ingeniør/byggesagkyndig.

"Vi kan dog ikke på forhånd være sikre på, at et syn og skøn vil have et gunstigt resultat for os. Et syn og skøn vil desuden være meget omkostningstungt og vil medføre en betydelig forøgelse af jeres økonomiske risiko ved en anke. Noget andet er, at selv et gunstigt resultat af syn og skøn ikke nødvendigvis vil medføre, at kollegiet ikke kan opføres, men nærmere i bedste fald at kollegiet opføres i en modificeret udgave2.

Altaner over skel er ulovlige
Landsretten har givet os medhold i, at de planlagte altaner over mod The Silo er ulovlige, og byggetilladelsen er på dette punkt ugyldig. NREP/bygherre har med andre ord ikke ret til at etablere de pågældende altaner uden aftale med grundejer. Dette forhold vil efter min vurdering ikke kunne afhjælpes ved en retlig lovliggørelse. Altanerne kan derfor kræves fjernet.

Skal ikke betale sagsomkostninger
Landsretten har i sin omkostningsafgørelse ophævet sagens omkostninger, dvs. bestemt at sagsøgerne ikke skal betale sagsomkostninger til kommunen, selvom kommunen har fået mest medhold under sagen. 

"Jeg er bevidst om, at det for jer kan forekomme som en mindre detalje, men det er i realiteten en forholdsvis sjælden afgørelse, der kan tages som udtryk for, at landsretten anerkender søgsmålets berettigelse, og dermed også, at I ”ikke har været helt galt på den”", skriver advokat Birgitte Nygaard Christensen.

Fraråder anke
Hun vurderer, at det vil være forbundet med for stor usikkerhed, om sagsøgerne kan opnå et bedre resultat ved en anke. Men hun stiller sig til rådgihed for dem, der måtte ønske at anke. Ankefristen er 4 uger, dvs. 27. maj 2021.

kollegiegrunden

NORDHAVN AVIS • C/O BYDELSAVISERNEARNE JACOBSENS ALLE 15,1.DK 2310 ORESTAD
TEL: +45 31153040MAIL: KONTAKT(AT)NORDHAVN-AVIS.DK